Mit akar a Vitézi Rend? (*)

A Vitézi Rend nem csak egy hagyományőrző hierarchikus szervezeti felépítéssel működő egyetlen nemzetközileg is elismert magyar rend, hanem egy, a mai egyre elsötétülő világban, modern katonai értékrendszernek szorgalmazója. Azért modern, mert hagyományos keresztény értékszemléletet képvisel egy az emberi szabadsággal, egyre jobban visszaélő, libertinista, kishitű világban. Történelmi távlatból tekintve neomodern.

A Vitézi Rend két nagy feladatot vállalt magára: A rendiség és a rendi fegyelem fogalmának szorgalmazását a magyar társadalomban és a Vitézi Rend tagjai felé való erkölcsi útmutatást.

A rendiség és a rendi fegyelem fogalma egy igen ködös dolgot képvisel a magyarországi átlagember képzeletvilágában. Ennek a ködös képzeletvilágnak számtalan megnyilatkozása van és megdöbbentő képet ad egy magyar átlagember képzettségi szintjéről.

A nemzetközileg tudományosan elfogadott rendi ismérv két fő dolgot követel: Egy rend egy királyság védelme alatt és ennek az intézménynek jóváhagyásával született vagy születhet, és ha valami okból kihalt újraéleszteni semmiképpen sem lehet, mint például a magyarországi Aranysarkantyús Vitéz Lovag Rend, Sárkány Rend, Szent István (Lovag)Rend és még több mások. A másik feltétel, hogy szervezeti felépítése hierarchikusnak kell lennie. Ezen kívül természetesen vannak olyan igények is, mint például nyitottság, erkölcsi és etikai célok stb. stb. Fontos még, hogy folytatólagosság legyen az alapító által kinevezett legfőbb vezetői pozícióban. Ez azt jelenti, hogy önkinevezett, vagy u.n. demokratikus választási metodikával megválasztott vezető személy nincs. Fontos megemlíteni, hogy a hierarchiában felülről történik a tisztségviselők kinevezése és visszahívása. Mindezekből az következik, hogy egy ilyen szervezet nem viseli magán a divatos demokratikus jellemzőket, de munkásságában párhuzamosan dolgozik hasonló emberi és társadalmi célokért, mint egy u.n. demokratikus szervezet vagy intézmény. Persze itt joggal kérdezheti az olvasó, hogy akkor minek ez a különbség? A válasz nagyon egyszerű: Egy hierarchiában a tag önkéntesen vállalja a szervezeti alárendeltséget és teljesen bizalmába fogadja elöljáróit és ezeknek utasításait ellenállás nélkül elfogadja. Első pillanatban borzasztónak tűnhet egyeseknek ez a kijelentés, de ezért kell kétszer is meggondolni egy egyénnek, hogy képes-e és fel van-e etikailag vértezve ilyen tulajdonsággal/tulajdonságokkal! Ugyanakkor egy rendi tisztségviselőnek a legnagyobb bűne lehet, ha visszaél a belé helyezett bizalommal és u.n. hatalmi mámorba esik. Ezért kell, hogy a rend legfőbb vezetője olyan erkölcsi tisztasággal rendelkező személy legyen, aki ebből a tisztaságból kifolyólag legfőbb bíró is lehet egy vitás kérdésben, vagy ha visszaélés tapasztalható egy tisztségviselő vagy akár tag részéről.

A fentiekből kitűnik, hogy egy demokratikus szervezeti szerkezetben ilyen nem létezik, mert részben a többségi akarat érvényesül, részben az egyénnek joga van egy bizonyos engedetlenségre attól függően, hogy a demokratikusan elfogadott belső szabályzat milyen határokat állít fel. Egy rendben fegyelemmel járó rendnek kell lenni! Ez a különbség. Néhány szót még a rendi szerkezet egy demokráciában történő elismeréséről. Mint ismeretes kétféle jogi személyiség létezik: egy fizikai jogi személyiség és egy nem fizikai jogi személyiség.

Magyarországon sajnos nem ismeretes, hogy a fejlettebb szabad és demokratikus társadalmak helyet adnak olyan csoportosulásoknak, melyek hierarchikus szervezeti formában szeretnék mindazokat a magas emberi és társadalmi értékeket megvalósítani, melyek úgy az egyénnek, mint a társadalomnak biztosítják a megélhetés és átélés biztonságérzetét és emberi méltóságát. Nem csak a demokratikus társadalmi berendezkedés a garanciája ezeknek az értékeknek. Ezt csak a francia forradalom óta hangoztatják, mely pestisként, eredeti eszmei mondanivalóját kifacsarva adták tovább az u.n. forrófejű forradalmárok Európában.

A demokratikus törvényhozó a fejlettebb szabad társadalmakban elismeri egy nem demokratikus felépítésű szervezet létjogosultságát és jogi státust biztosít ennek addig, míg ez harmadik személyt nem sért! A törvényhozó ezekben a társadalmakban belátta, hogy van egy hagyomány, amit bizony ápolni érdemes és vannak személyek a társadalomban, akik ilyen szervezetben a társadalom hasznára is tudnak dolgozni. Vagyis a törvényhozó etikája azt mondja neki, hogy nem biztos, hogy az egyetlen helyes közösségi forma egy demokratikusan megszervezett közösség, hanem lehet más, jó és eredményes közösségi forma is mely jogi státust/elismerést kap az illetékes társadalom demokratikusan választott vezetőitől.

Ezeket a fenti értékeket képviseli a Vitézi Rend és szeretné ezekről az értékekről felvilágosítani a magyar társadalmat is.

A másik cél pedig, hogy vitéz tagjaihoz forduljon annak érdekében, hogy egy példaadó életvitellel terjessze a Vitézi Rend társadalmi megbecsülését, és ezen keresztül a nemzet nem vitéz tagjaira is hatni tudjon mondanivalójával és értékrendjével.

Mik ezek a mondanivalók és milyen ez az értékrend?

• A Magyar Szentkorona Országai iránti hűség és áldozatkészség, mely közel 900 éve lankadatlanul működik a vitézek között.
• A megváltozott történelmi helyzet következtében a külhonban élő vitézek feladata lett, hogy az őket befogadó ország és a magyar nemzet közötti barátságot támogassák. Ez vonatkozik az emberi élet minden szintjére és területére.
• A krisztusi Tanítás megvallása, hirdetése és alkalmazása a hétköznapi életben.
• Az embertársak közötti béke fenntartására irányuló törekvés, bárhol él is egy vitéz a világban. Embertársaink iránti segítőkészség és áldozatvállalás, mindenki a maga lehetőségén belül. A gyengék és rászorulók támogatása úgyszintén egy feladata egy vitéznek.
• Bárhol is éljen egy vitéz a világban egy szabad és elnyomásmentes társadalmat építő munkában való aktív részvételt elvárja a tagjaitól a Vitézi Rend.
• Türelmes, megértő és fegyelmezett magatartás, a rendtagok egymást segítése is egy kötelező elvárás.
• Végezetül, a feddhetetlen mindennapi élet, de nem utolsósorban az önfejlesztés szükségessége is.

Ezek az értékek az egyre globalizálódó világban maradandók és ezek betartása és hirdetése csak elősegíti az emberek közötti együttélést és nagyban hozzájárulhat egy egészséges társadalmi fejlődéshez, nemzeti identitástudat erősítéséhez és végezetül motorja lehet jobb és biztonságosabb emberi és társadalmi jövő megvalósításának.

Visszatekintve a magyar történelem utolsó száz évére könnyen észrevehetjük, hogy ha ezeket a fenti elveket betartottuk volna, akkor ma egészen más képet kapna egy szemlélő a mai magyar társadalomról.

Ennek a mai szomorú képnek a megváltoztatását akarja a Vitézi Rend és társ akar lenni mindazokkal a hivatalos és nem hivatalos intézményekkel, kiknek hasonló ezek a célkitűzéseik.

(*) vitéz nemes Tassányi József Ferenc, J.P., ügyvezető törzskapitány szíves közlése alapján.

Hozzászólások