Hogyan ajánlották fel a Szent Koronát legutóbb a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának?

Az alábbiakban a 2001. augusztus 15-én történt esztergomi Szent Korona felajánlás teljes szertartási szövegét közöljük, amely talán a hívek és érdeklődők nagyobb része számára nem ismert. A Szent Korona felajánlása, mint ahogyan az köztudott először Szent István királyunk által történt. Ez az aktus már akkor nemcsak szakrális, hanem közjogi jelleggel is bírt, amelyben az apostoli magyar király - a koronázás ceremóniája mellett - egy újabb transzcendens elemmel bővítette a magyar uralkodói reprezentációt. A szentistváni aktus továbbhagyományozódott az uralkodóutódokban, dinasztiától függetlenül (Turul, Anjou, Habsburg, illetve Habsburg-Lotaringiai), a továbbiakban, és mindig az ország egyfajta megújításával járult össze ez a jellegzetes magyar uralkodói aktus, néha a jogfolytonosság megújításával együtt (I. Lipót, I. Ferenc József esetében például).

A Szent Korona felajánlása a magyar uralkodó privilégiuma, amelyet katolikus szentmise keretében, az ország nagyjai jelenlétében (nádor, bán, hercegprímás, stb.) tesz meg, a magyar politikai hagyományból ez tisztán látszik (e mellé I. Ferenc József királyunk esetében Jézus Krisztus Szentséges Szívének történő felajánlás is kapcsolódott). Két olyan esetet ismerünk, amikor a Szent Koronát nem uralkodó ajánlotta fel a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának (Patrona Hungariae); Mindszenty József hercegprímás az 1947-1948-as Boldogasszony Éve alkalmából és Paskai László prímás 2001-ben, a magyar millecentenárium alkalmából (1991-ben Szent István felajánlását II. János Pál pápa csak megerősítette).

Mindszenty József esetében továbbra is egyértelműen közjogi és szakrális eseménynek minősül a felajánlás, hiszen Magyarország utolsó hercegprímása többször kijelentette, hogy az első közjogi méltóságnak tartja magát a köztársaságok korában is, amelyeket törvénytelennek tartott (lényegében kétszer vétózta meg az 1946-os I. Magyar Köztársaságot is). A hercegprímás királyságpártisága és dinasztiahűsége pedig immáron közismert. Paskai László prímás esetében informálisan úgy tudjuk, hogy a közjogi részt teljesen kizárhatjuk, hiszen erre a státuszra a magyar prímások csak a történeti alkotmány talaján és a jogfolytonosság helyreállítása után tarthatnak igényt, folytatva ezzel a Mindszenty által megkezdett sort, ő ugyanis élete végéig így tett. E mellett azonban érdekes háttér-információ lehet, hogy az aktust az akkori jobbközép kormány szorgalmazta, amelyért a baloldali ellenzéktől a mai napig megkapja a "koronausztató" jelzőt. E mellett úgy tudjuk, hogy a Budavári Koronázó Templomban (Budavári Nagyboldogasszony-templom) ugyanezen a napon (2000. augusztus 15) lezajlott Szűz Mária Magyarok Királynővé koronázása is, amelyen tudatosan nem vett részt magyar főpap, de Dávid Ibolya igazságügy miniszter támogatta. A 2001-es esztergomi szentmisén részt vett Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, a kormány több tagja, a történelmi egyházak vezetői, de a polgárokat nem érdekelte az ünnepség. 15 000 embert vártak a szervezők a bazilika előtti térre, de alig 2000-en várakoztak a templom előtt. A koronát szállító hajót pedig mindössze 150-200 ember várta.

Ezért leginkább kérdőjelekkel állunk a 2001-es Szent Korona felajánlás ténye előtt, amelyet azonban a mellékelt szertartáskönyvrészlet egyértelműen bizonyít, így annak szakrális részéhez nem férhet kétség. A közjogi igény és cselekedet azonban - ahogyan tudjuk - sajnálatosan elmaradt, helyette csak egy republikánus tákolmány-emléktörvényre tellett, amely fixálja a Szent Koronát, mint "ereklyét".

 

+++

 

Annak a Szent Koronának jelenlétében ünnepeljük a Boldogságos Szent szűz mennybevételét, amelyet szent István király népével együtt felajánlott a Boldogságos Szent Szűznek. Kérjük Urunkat, hogy Nagyboldogasszony közbenjárására hallgassa meg magyar népe kéréseit.

Lektor:
A Szent Korona mellől szálljon az égbe kérő imánk: Fogadd el Urunk „magyar néped hálaadását az ezer esztendő minden jótéteményeiért.”
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk: Add Urunk kegyelmedet, „hogy a mai nemzedék a keresztény múlt hagyományaira tudja építeni értékes jövőjét.”
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk II. János Pál pápáért, László bíboros, prímás-érsekünkért, püspökeinkért és papjainkért, „akiket Isten őrül állított Isten népe fölé”, hogy Szent István király szellemében vezessék és tanítsák a rájuk bízott népet.
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk: Népünk vezetőiért és főembereiért, hogy szent István nyomdokában járva „gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden kormányozva” szolgálják Magyarországot és a magyar népet.
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk: hogy a „Szent Király példamutató családi élete emlékeztesse a mai nemzedéket a családi élet szépségeire, értékeire és a gyermekek nevelésének fontos feladatára.”
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk: hogy népünk újból és újból megtanuljon imádkozni, felismerje az imádság fontosságát és erejét.
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Lektor:
A Szent Korona mellől száll az égbe kérő imánk: hogy adjon az Úr örök nyugodalmat eleinknek, akik magyar hazánkért éltek és haltak.
Mind: Kérünk téged hallgass meg minket!

Bíboros Atya felajánlja az országot:

Emlékezzél meg,
Istennek dicsőséges Anyja,
Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária;
emlékezzél meg örökségedről,
amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk,
Szent István neked felajánlott.
Tekints kegyes arccal országodra;
légy szószólónk és közbenjárónk Szent fiadnál,
Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak.

Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít,
hogy oltalmadban keressünk menedéket mi,
a te néped és örökséged:
Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal
minden
testi-lelki bajtól országunkat.

Hazánk főpásztorainak és papjainak
nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez;
híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben
és gyümölcseiben buzgó szívet.

Könyörögjünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért,
hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosulva védelmezzék az igazságot,
és a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak.
Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért.

Vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bűnbocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a meghívott lelkeknek pedig örök nyugodalmat.

Légy minden ügyünkben szószólónk szent fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket.
Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökkévaló boldogságra juthassunk.
Krisztus a mi Urunk által.

A nép feleli:
Ámen.

Hozzászólások