Csehek és monarchisták - bemutatkozik a Cseh Korona Pártja

Az alábbi kis anyagot a Cseh Korona Pártja juttatta el hozzám, egy Magyarországon is aktív megbízottja útján. Régóta keresik már a kapcsolatot magyar monarchistákkal, de eddig sajnos nem jártak eredménnyel. Mindenfajta megjegyzés nélkül közöljük bemutatkozó anyagukat az oldalon, és köszönjük, hogy cseh monarchista barátaink keresték és keresik a kapcsolatot velünk, és fontosnak tartják az együttműködést a jövőben.

A Cseh Korona Pártja (Koruna Ceska), azaz Csehország, Morvaország és Szilézia monarchista pártja közvetlenül a kommunista rendszer bukását követően, 1989-ben alakult.

A totális kommunista rendszer bukása után alakult a fenti előzményekre építve az a royalista mozgalom, amely már konkrét programmal és konkrét elképzelésekkel rendelkezett egy olyan cseh államról, amelyre a konstitúciós monarchia a jellemző. Ezen mozgalom megalapozásához nem csupán bizonyos fajta hagyománytisztelés és a cseh állam iránti tisztelet vezetett bennünket, hanem az a meggyőződés is, hogy a mai európai parlamentáris monarchia a leginkább bevált állami berendezkedés, és egyrészt képes a legszélesebb értelembe vett emberi jogok biztosítására, ezzel egy időben pedig képes megőrizni a társadalom természetes strukturáltságát, sokrétűségét és figyelembe tudja venni az élet sokféleségét is. A 90-es években mozgalmunk megnevezésében a royalista szót monarchistá-ra cseréltük és 2001-től politikai párt vagyunk. 2004-ben első alkalommal – 15 évvel megalakulásunk után – részt vettünk a választásokon, nevezetesen 3 fajta választáson: az Európai Parlamentbe, a Szenátusba – a Cseh Köztársaság Parlamentjének Felsőházába és a kerületi képviseleti testületekbe. A következő időszakban az a szándékunk, hogy az országban lezajló minden választáson képviseltessük magunkat. Szembe kell azonban néznünk a nagy parlamenti pártok tömegkommunikációs és információs monopóliumával, a diszkriminációs választási törvénnyel valamint a médiumok többségének sok éve tartó igyekezetével, amely a parlamenten kívüli nem extrém pártok bagatelizálására, nevetségessé tételére sőt egyenesen azok lealacsonyítására irányul.

Polgári, unterkonfessziós párt vagyunk, nyíltak minden polgártársunk számára vallási felekezetre, nemzetiségre, fajra és meggyőződésre való tekintet nélkül. A hagyományos értékek megőrzését tartjuk fontosnak, amelyek keresztény gyökereinkből erednek és állást foglalunk mind a radikális szocializmus mind azok követői ellen – vagyis a fundamentalista neoliberalizmus ellen. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy a parlamenti monarchia elve keresztülvonul minden párton és irányzaton. Az uralkodó a trónon az állam és a benne élő nemzetek élő szimbóluma, a lakosság egyes osztályai és csoportjai számára összekötő, a múlt, jelen és jövő megtestesülése, egy abszolút idő feletti nagyság, amely teljesen és minden körülmények között a politikai pártokon kívül. A király, mindenki királya: a szegényeké és a gazdagoké, egészségeseké, betegeké, fiataloké és öregeké, hajléktalanoké és bankároké, férfiaké, nőké, gyerekeké, munkásoké, vállalkozóké, földművelőké és nemeseké.

Az a politikai párt azonban, amely az országban (amelyet átmeneti időre a köztársasági berendezkedés váltott fel) az uralkodó trónra való visszatérését igyekszik elérni, célját kizárólag demokratikus eszközökkel képes elérni – elsősorban politikai tevékenységével és a választásokon való rendszeres részvétellel. Egyértelmű programmal kell tehát rendelkeznie, amely egyértelműen felel és reagál a konkrét társadalmi kérdésekre. Ezzel – akarva akaratlanul – helyet talál magának a politikai spektrum bizonyos részén. Nem vagyunk nagy hívei ezen spektrum felosztásának baloldalra, közép irányzatra és jobb oldalra – ezt a felosztási módot a Francia Forradalom erőszakolta ránk – de a megközelíthetőséget előrebocsájtva elmondhatjuk, hogy a választásokon részt vevő pártként középen, attól jobbra álló párt vagyunk. Nem hagyjuk figyelmen kívül a szociális kérdéseket – a közép európai társadalom legjobb kontinentális hagyományainak szellemében – azonban szocializáció szocializmus nélkül jelszó alatt. A Cseh Királyság felújításának folyamatában fontos és hivatalos lépést jelentene vagy a népszavazás amelyben a lakosságnak legalább a fele a királyság visszaállítására vonatkozó óhaját fejezné ki vagy az Alkotmány megváltoztatásával ugyanezen cél elérése.

A konstitúciós monarchia a parlamentáris demokráciák két létező állami vezetésformájának egyike a nyugati Latin Európában, ahova a cseh állam is tartozik immár 1000 éve. 1974-ig Görögország is királyság volt – az európai civilizáció bölcsője és a bizánci Kelet kulturális üzenetének következetes őrzője. A pravoszláv hagyomány további államaiban a monarchia felújításának gondolata nagyon erős hatást fejt ki napjainkban – a királyi családok kényszerű több évtizedes tartózkodás után visszatértek Romániába, Bulgáriába, Szerbiába és Albániába és a hivatalos társadalom érvényes részévé váltak, sőt Bulgáriában Szászországi-Koburgi Simon miniszterelnök lett. Az Európán kívüli államok legfejlettebbike is monarchia – Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, stb.

A Cseh Királyság felújításának gondolatával a cseh társadalomban rehabilitálni kívánjuk a patetizmust nélkülöző, kulturális rendi hazafiságot és a vele összefüggő erkölcsi értékeket. Bár hagyományokat őrző és azokat betartó párt vagyunk, szellemiségben a történelemben lehorgonyozva, meg vagyunk győződve arról, hogy nem a múlt pártja vagyunk, ellenkezőleg – a szocializmussal és a köztársaságban kiszáradt, társadalmilag ellaposodott Európában a XXI. század politikai pártjának valljuk magunkat.

Tevékenységünkben mindenkivel együtt kívánunk működni, akit ehhez az országhoz mély kapcsolat fűz – monarchista meggyőződésünk ebben nem jelent akadályt.

DEUS - REX - PATRIA - ISTEN - KIRÁLY - HAZA.

(Regnum!)

Hozzászólások