Egységesülhet-e a Vitézi Rend? - A Vitézi Rend hivatalos állásfoglalása a Honvédelmi Minisztérium felé

A Honvédelmi Minisztérium ez év április 19-ére összehívott egy konferenciát annak érdekében, hogy a Vitézi Rend és hasonló csoportosulások közvetítő szerepet óhajt végezni. A Vitézi Rend nagy örömének adott kifejezést ezért a kezdeményezésért. A Vitézi Rend által megbízott delegáció a következő szövegű állásfoglalást adta át a Honvédelmi Minisztérium képviselőinek;

Állásfoglalás

1. A Vitézi Rend egyetlen jogfolytonos és törvényesen működő szervezete a vitéz József Árpád kir. hg. által vezetett Vitézi Rend. Az alapító, nem társadalmi egyesületet, nem alapítványt, nem Kárpát-medencei Kormányzóságot, hanem Vitézi Rendet alapított. Ennek szervezeti struktúrája hierarchikus alá - és fölérendeltségre épült, nem alulról fölfelé építkező demokratikus szervezeti struktúra szerint. Ennek a Rendnek a felesküdött Főkapitánya 1977. óta vitéz József Árpád királyi herceg.

2. A „vitéz” fogalom egyedülálló kulturális hagyomány, és része az európai kultúrának, melyet a nemzetközi tudományos élet is elismer, sőt a legmesszebbmenőkig támogat. A Vitézi Rend szervezete, mondanivalója, történelmi hagyománya és üzenete egyedülálló sajátosság ma Európában.

3. A Vitézi Rend szervezeti felépítése az eredeti alapító levéllel összhangban ma is hierarchikus, vagyis a tisztségviselők kinevezése felülről lefelé történik, ellentétben egy demokratikus struktúrával, ahol ez a folyamat alulról felfelé, szavazás útján valósul meg.

4. A Vitézi Rendet a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága (I.C.O.C.) már 1964-ben elismerte, mint egyetlen magyar rendet.

5. A Vitézi Rend szerepel a Burke´s Peerage kiadó rendeket és rendjeleket átfogóan ismertető kézikönyvben, mely a világon egyedülálló ilyen kiadvány és kétségkívül hitelesnek tekinthető. Ez a könyv teljesen független az ICOC-tól. Ez a könyv egyértelművé teszi, hogy csak egy hiteles Vitézi Rend létezik.

6. A Vitézi Rend szóösszetétel az Európai Unióban név-védelmet élvez (Európai Unió Belső Piai Harmonizációs Hivatala 008876161 számon a Közösségi Védjegylajstromba bejegyezte). Senki más ezt a (Vitézi Rend) szóösszetételt engedélyünk nélkül nem használhatja az Európai Unióban.

7. A Vitézi Rend négy világrészen működik földrajzi törzsekre osztva, többek között Magyarországon a magyarországi törzs képviseli a Vitézi Rendet. A Vitézi Rend alapítója 1956. június hó 18-án a következőket írta:”A Vitézi Rend, mint „állandó értékű nemzetvédelmi szervezet” vihart álló ö r ö k alkotás, mely a Nemzet életében nem csupán történelmi szép emlék, hanem – a hazafiúi erények egységbe foglalt erejével – irányt mutatni hivatott é l ő v a l ó s á g. Berendezkedésében pedig követendő példa az a honi érdemek és erények elismerésén épült fel: ”Az ekkor kinevezett tisztségviselők magas rangú katonatisztekből álltak, ezredesi rangtól felfelé a tábornokokig. Ezek a személyek mind a maguk jogán lettek vitézek és nem a várományosi tartalékból kerültek ki.

8. Magyarországon joghézag van a tekintetben, hogy egy hierarchikus szervezeti struktúrával rendelkező szervezetet jogi személyként ismerjenek el. Ezért van az, hogy a magyarországi törzs, mely része a Vitézi Rendnek, Magyarországon nincs bejegyezve.

9. Más vitézi csoportosulások - elenyésző kivételtől eltekintve - úgy keletkeztek, hogy kiváltak a vitéz József Árpád vezette Vitézi Rendből, és különböző nevek alatt, különböző formában társadalmi csoportosulásokat szerveztek.

10. A Vitézi Rend azt kéri a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy nyújtson támogatást ahhoz, hogy a szükséges jogszabály - módosítások révén, Magyarországon is elismerést és bejegyzést nyerjen az egyetlen és nemzetközileg már elismert, hierarchikus felépítésű Vitézi Rend.

11. Jelenlegi Főkapitányunk dédnagyapja alapította a Magyar Honvédséget, ezért is a Vitézi Rendet különleges érzelmi szálak fűzik a Magyar Honvédséghez. Ezt a szálat szeretnénk erősíteni, ezáltal a Vitézi Rend nemzetközi kapcsolatai és nemzetközi téren elnyert jó hírneve csak gazdagítaná a Magyar Honvédség hírnevét. Itt kell még megemlíteni a vitéz fogalmat, mint egyedülálló európai kulturhagyomány. Felajánljuk együttműködésünket a Honvédelmi Minisztériummal, és elismerés esetén kérjük, hogy a Minisztérium az átláthatóság kedvéért delegáljon magasrangu képviselőt a Vitézi Szék tagjai sorába.

12. A Vitézi Rend eszmeisége kitűnik a Vitézi Tízparancsolatból.

13.Végezetül kérjük, hogy a magyar kormány vessen véget annak a társadalomban elburjánzott gyakorlatnak, hogy ártatlan embereket tudatosan félrevezessenek a Vitézi Rend és más jogos szervezetek nevével történő visszaélésekkel. A szabad társadalom nem csak szabadságot, hanem kötelességet is kell, hogy rójon az állampolgárokra. Ezt a kötelességet semmiképpen sem lehet összekeverni a gyülekezési szabadsággal, és hogy az erre való hivatkozással ártatlan emberek félrevezetését megengedhesse.„

Delegációnk közölte még a Honvédelmi Minisztérium képviselőivel, hogy az egység érdekében adva van a lehetősége minden eltévelyedett vitéznek visszatérnie az egyedüli Vitézi Rendbe.

vitéz nemes Tassányi József Ügyvezető Törzskapitány

Hozzászólások